Disclaimer

Het gebruiken van de site interstage.eu betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen die hieronder benoemd zijn.

Aansprakelijkheid
InterStage spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

InterStage mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande bekendmaking. InterStage stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

InterStage stelt zich niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Verwijzingen en hyperlinks
InterStage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toegankelijkheid van de hyperlinks en verwijzingen naar andere sites. Ook is InterStage niet aansprakelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij InterStage dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen , te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van InterStage.

Lees meer